Hobby a jê une peraule di origjin inglese che a serf a descrivi chês ativitâts dal timp libar ca si fasin cun finalitâts di divertiment.

Il model di une nâf dal XIX secul

I hobbys a puedin jessi lavôrs artesanâi, ativitâts inteletuâls, colezions di ogjets e v.i. Spes a son fas cun grande passion, no vegnin però fas par fin di vuadagn.

Va dite che chel che par cualchidun al è un mistîr (par esempli une coghe di un ristorant) par cualchidun altri al pues jessi un hobby (par esempli une che ai plâs cusinâ a cjase sô).

Liste di un pôcs di hobbysModifiche