I calendaris runics a forin une invenzion medievâl svedese. A jerin scrits su pergamenis o incidûts sul len, sul vues o sul cuar.

Calendari runic su di un len

Il calendari runic al è un calendari perpetui basât sul cicli metonic. Ognidun dai 219 agns dal cicli al è une des 16 letaris dal alfabet runic cun 3 runis speciâls in plui.

Il plui antîc calendari runic al è la doghe di Nyköping dal XIII secul.