Avost
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Dutis lis zornadis

Avost al è l'otâf mês dal an tal Calendari Gregorian e un dai siet mês che a àn 31 zornadis.

Al cjape il non da August, prin imperadôr roman, e si dîs che e à 31 zornadis parcè che al samee che August al voleve un mês cul stes numar di zornadis di chel dedicât a Juli Cesar. Lui lu inserì in cheste posizion, al puest dal vieri Sextilis parcè che in chest periodi murì Cleopatre.

Zenâr | Fevrâr | Març | Avrîl | Mai | Zugn o ben Jugn | Lui | Avost | Setembar | Otubar | Novembar | Dicembar