Apocrif al derive dal grêc "apòkryfos" (απόκρυφα) che si riferive a alc di "cuviert".

In rapuart ai Scrits Sacris origjinariementri a si riferive a chei che a no vignivin lets in public. Seguitivementri però, il tiermin al cjapà il significât di "no canonic".

I scrituriscj catolics a clamin chescj libris "deuteronomics", vâl a dî dal canul seguint, par diferenziâju da chei canonics.